Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

 
Struktura organizacyjna KPP w Namysłowie
 
Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
 
Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie
Komendą Powiatową  Policji kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.
 
 
 
Komendant Powiatowy Policji
w Namysłowie
 
nadkom. Andrzej Ostrycharczyk
 

 
 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Namysłowie
 
podinsp. Józef Chudoba
 
 

  
 
Komendantowi Powiatowemu Policji podlega kierownik Posterunku Policji w Pokoju.
 
 
 
Ustalono następującą strukturę organizacyjną KPP :
  
Kierownictwo :
 
-          Komendant Powiatowy Policji,
-          I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
 
Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 
-          Wydział Kryminalny,
 
Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
-          Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 
Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność KPP w zakresie organizacyjnym, technicznym i logistycznym :
 
-          Zespół ds. Informatyki i Łączności,
-          Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i do Spraw Prezydialnych,
-          Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia,
-          Jednooosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia,  
 
 
Tryb kierowania w KPP
 
Komendant Powiatowy sprawuje ogólny nadzór nad całą jednostką organizacyjną oraz bezpośrednio nadzoruje :
 
     -     Wydział Kryminalny,
     -     pracowników cywilnych.
 
I Zastępca Komendanta sprawuje nadzór nad służbami prewencji oraz bezpośrednio nadzoruje:
 
     -    Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
     -    Posterunek Policji w Pokoju.

Metryczka

Data publikacji 01.01.2018
Data modyfikacji 20.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Chmielewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Chmielewski
do góry