Program "Rekrut" - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Rekrut"

Program "Rekrut"

PROGRAM "REKRUT"
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM...

 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do programu "Rekrut":

·         co najmniej wykształcenie średnie,

·         obywatelstwo polskie,

·         nieposzlakowana opinia,

·         niekarany,

·         korzystanie z pełni praw publicznych,

·         zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,

·         mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do programu "Rekrut" - postępowanie kwalifikacyjne:

§  Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji.

§  Złożenie wymaganych dokumentów.
 

§  Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji.

§  Rozmowa wstępna - poinformowanie kandydata o przebiegu procedury, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

§  Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w dokumentach.

§  Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie.

§  Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.

§  Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby.

§  Wywiad zorganizowany - ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację kandydata oraz motywację do służby w Policji.

§  Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Procedura rekrutacji do programu "Rekrut" dla osób, które po ukończeniu programu "Kadet" nie pozostały w służbie w Policji (do 3 lat od chwili ukończenia programu "Kadet"):

·         Złożenie wymaganych dokumentów.

·         Ocena złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.

·         Rozmowa wstępna.

·         Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

·         Ocena sprawności fizycznej kandydata.

·         Test psychologiczny MultiSelect określający predyspozycje intelektualne
i osobowościowe kandydata do służby.

·         Postępowanie sprawdzające.

·         Wywiad zorganizowany mający na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji kandydata oraz motywacji kandydata do służby.

·         Ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w "Informatorze dla kandydatów"

 

Program "Rekrut" zapewnia:

o    możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego

o    gwarancję stałych warunków pracy

o    ciekawą pracę

o    możliwość rozwoju zawodowego

o    różnorodny system szkoleń

o    precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)

o    rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)

o    po 15 latach służby nabycie praw emerytalnych

UWAGA! ZAPAMIĘTAJ!

1.      Osoba ubiegająca się  o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (mężczyźni) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.

2.      Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego.

3.      Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:

a.       zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,

b.      dowód osobisty,

c.       strój i obuwie sportowe.

4.      "Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji" oraz "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" udostępniają komendy wojewódzkie Policji (Komenda Stołeczna Policji) oraz komendy powiatowe Policji (komendy miejskie Policji). Formularze te są również dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

5.      Wypełnioną "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" kandydat składa w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) w toku         postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.

Metryczka

Data publikacji 05.10.2010
Data modyfikacji 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ulbrych
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Myca Stanowisko samodzielne ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Chmielewski
do góry