zasady naboru - Praca w Korpusie Służby Cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

zasady naboru

Zasady naboru

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014, poz.1111 - tekst jednolity z późn. zm.).

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Namysłowie (www.bip.namyslow.kpp.policja.gov.pl)

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl)

- na stronie internetowej KPP w Namysłowie (www.namyslow.policja.gov.pl)

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Wszystkich chętnych do podjęcia pracy zapraszamy do zapoznawania się z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy, publikowanymi na stronie internetowej

Oferty aktualizowane są na bieżąco. 

Metryczka

Data publikacji 09.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Chmielewski Stanowisko samodzielne ds. Prasowo-Informacyjnych
do góry